9 Jun No Comments mtacadmin Media Release

Komunikadu Imprensa Dili-Turista rihun rua (2) iha sabadu semana ne’e (13/06) sei too iha Dili hodi halao visita ba fatin turistiku sira ne’ebe iha Dili, Ermera no Likisa. Turista hirak