10 Set No Comments news2015 News

Partisipasaun Timor Leste nian iha Expozisaun Milaun fo vantazen boot ba Timor Leste. Partisipasaun Timor Leste hanesan meius  ida hodi reforsa ejistensia Timor Leste nu’udar nasaun foun iha mundu nia leet. Tanba kuaze nasaun barak iha mundu lakonese Timor Leste . Hanesan nasaun ne’ebe mak riku ho nia rekursus naturais no potensia turismu ne’ebe mak boot, Governu Timor Leste liu husi Ministeriu Turismu, Arte no Kultura esforsu aan makas hodi lori Timor Leste nian naran no potensia ne’ebe mak Timor Leste iha ba mundu nune’e Timor Leste mos bele sai hanesan nasaun ne’ebe mak turista sira hili hodi sai hanesan sira nia destinu turistiku no mos bele dada interese investidor sira nian hodi investe iha Timor Leste, nune’e bele ajuda dezenvolve Timor Leste.

 Expozisaun ne’ebee mak halao durante fulan neen (6) hahu husi fulan Maiu too fulan Outubru tinan ida ne’e, konsege fo konese produtus potensial Timor Leste nian hanesan Kafe, Artesenatos, destinu Turistiku no produtus tais ne’ebe mak dada tebes atensaun visitantes, ne’ebe mai husi nasaun sira hotu iha mundu. Visitante hirak ne’e senti antusiasmu ba kreatividade ne’ebe mak Timor oan sira iha liuliu ba Produtu Kafe ne’ebe mak konesidu ona iha Expozisaun ida ne’e.

Iha loron 01 fulan Setembru foin lalais ne’e, Timor 10455397_1613762292209549_3865020792781822969_nLeste hetan oportunidade hanesan nasaun sira husi paviliaun sira seluk hodi komemora loron nasional “NationalDay”. Loron ida ne’e hanesan mos loron importante boot ida ba Timor Leste, iha loron ida ne’e Timor Leste iha oportunidade boot hodi promove diak liutan produtu sira Timor Leste nian  ba iha partisipante no visitante. Hanesan aihan tradisional, halao demostrasaun oinsa produs tais no mos homan, inklui dansa tradisional ne’ebe mak apresenta husi  grupu 11951251_1613762325542879_4406425607621787185_nDADALI no mos grupu kultura  Timor Furak.  Agio Perreira hanesan Ministru Estadu no Prezidensia Konsellu Ministru ne’ebe mak sai hanesan xefe delegasaun no representa Governu Timor Leste hateten, Timor Leste hetan oportunidade diak ida hodi promove  potensia sira ne’ebe mak Timor Leste iha.

“Partisipasaun Timor Leste nian iha Expo Milan ne’e importante tanba hu10827886_1613761312209647_4779188224561980247_osi ida ne’e ita bele fo konese ba mundu potensia saida deit mak ita iha no Timor Leste nia Paviliaun mos iha fatin ne’ebe estratejiku tebes no mos ema barak mak hakarak hatene Timor Leste,” dehan Agio.

Iha Fatin hanesan Ministru Turismu Arte no Kulura, Francisco Kalbuadi Lay informa, Timor Leste nian pavilia11896401_1613761485542963_802108267594828613_oun uniku liu tanba desde fulan kotuk ema barak tebes mak mai visita paviliaun ida ne’e no laos deit visitante baibain maibe mos nai ulun balun husi nasaun europa mos mai visita no koko kafe Timor. Timor Leste uniku tanba kultura ne’ebe tradisional tebtebs no potensia turismu ne’ebe mak  Timor Leste iha sei original, buat hirak ne’e mak visitante sira lahetan husi paviliaun sira seluk,”informa Ministru TAC.

Visitante barak mos senti kontente ho apresentasaun Timor Leste nian iha loron nasional ne’e, tanba sira konsidera Timor Leste iha kultura ne’ebe mak uniku, iha potensia turismu ne’ebe mak atraente tebes, nia gastronomia  no nia produtus kafe ne’ebe mak iha sabor kapas.

Hamutuk nasaun 145 mak partisipa iha Expozisaun mundial ida ne’e, no mo organizasaun internasional 3. Tema ba Expozisaun tinan ida ne’e maka Feeding the Planet, Energy for Life. (http://www.expo2015.org/).