11 Ago No Comments news2015 News
11855713_405606279639460_6900143032616237869_nMinisteriu Turismu, Arte no Kultura, Sekretariu Estadu Arte no Kultura ho koperasaun RTTL no SEKOMS, Segunda-Feira ne’e (03/08) halao lansamentu nasional ba konkursu DOCTV II no FICTV I ba produtores Timoroan sira ne’ebe mak iha interese hodi kompete iha produsaun filme dokumentasaun konaba Timor Leste. Konkursu ne’e hahu loke ba publiku iha loron 03-30/08/2015.

Atu hetan informasaun klaru konaba konkursu ida ne’e, bele visita ba website ida ne’e : www.cplp.org ka ba www://pav.cplp.org