11 Ago No Comments news2015 News

 DSC_0353Ministru Turismu Arte no Kultura akompana husi Adjuntu Administrador Munisipiu Likisa no Presidente Komisaun Organizadora iha Sabadu (01/08) hala’o abertura ba feira aihan tradisional   ne’ebe mak halao hodi komemora tinan 50 Igreja Sao Joao de Brito-Likisa. Iha fotografia ne’e hatudu Ministru Turismu, Arte no Kultura, Francisco Kalbuadi Lay akompana husi Komisaun Organizadora koko hela aihal lokal ne’ebe mak aDSC_0096presenta husi grupu sira iha feira refere.DSC_0239